In de dynamische wereld van beleggen is een grondige kennis van financiële instrumenten van onschatbare waarde. Eén van deze cruciale instrumenten is de obligatie, waarbij rente een centrale rol speelt. Of je nu een doorgewinterde belegger bent of net begint met het verkennen van de financiële markten, begrip van deze concepten is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het opbouwen van een veerkrachtige portefeuille.

Dit artikel is ontworpen als een gids voor zowel beginners als ervaren beleggers, waarbij we diep duiken in de wereld van obligaties en rente.

Wat zijn obligaties?Obligaties zijn schuldbewijzen of leningen die worden uitgegeven door bedrijven, overheden of andere entiteiten om kapitaal aan te trekken. Wanneer je een obligatie koopt, leen je in feite geld aan de uitgever van de obligatie.
Wat is rente?Rente is de vergoeding die u ontvangt voor het uitlenen van geld, of de kosten die u betaalt voor het lenen van geld. Het wordt uitgedrukt als een percentage van het geleende bedrag.
Voordelen van obligatiesStabiele inkomsten
Risicospreiding
Diversificatie
Inflatiebescherming
Mogelijkheid tot koerswinst
Minder risicovol dan aandelen
3 bekende obligatiesBedrijfsobligaties
Overheidsobligaties
Europese staatsobligatie


Disclaimer:

Dit artikel over obligaties en rente dient uitsluitend ter educatie en informatieve doeleinden. De inhoud is algemeen van aard en biedt geen specifiek financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee, en elke beleggingsbeslissing dient te worden genomen op basis van grondig onderzoek.


Obligaties en rente – De basis

Obligaties, ook wel bekend als vastrentende effecten, vormen een essentieel onderdeel van de financiële markten. In wezen vertegenwoordigen obligaties leningen die investeerders verstrekken aan uitgevende entiteiten, variërend van overheden tot bedrijven. Wanneer een belegger een obligatie koopt, verstrekt hij in feite een lening aan de uitgever gedurende een vastgestelde periode, bekend als de looptijd. Tijdens deze looptijd ontvangt de belegger periodiek rentebetalingen, en aan het einde van de looptijd wordt de nominale waarde van de obligatie terugbetaald. Obligaties zijn dus een defensievere vorm ten opzichte van ETF’s of aandelen.

Obligaties bestaan in diverse vormen, elk met unieke kenmerken en risiconiveaus. Staatsobligaties, uitgegeven door nationale overheden, worden over het algemeen als veiliger beschouwd, aangezien ze vaak worden ondersteund door de overheidsgarantie. Aan de andere kant brengen bedrijfsobligaties, uitgegeven door particuliere ondernemingen, doorgaans een hoger risico met zich mee. Andere varianten omvatten converteerbare obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen, en inflatiegebonden obligaties, die zijn ontworpen om te beschermen tegen inflatie.

Belangrijkste Kenmerken van Obligaties

 1. Looptijd: De periode gedurende welke de obligatie uitstaat. Kortlopende obligaties hebben een looptijd van enkele jaren, terwijl langetermijnobligaties mogelijk tientallen jaren beslaan.
 2. Rentetarieven: Het rentepercentage dat de uitgever aan de belegger betaalt. De hoogte van de rente hangt vaak af van de kredietwaardigheid van de uitgever en de huidige marktomstandigheden.
 3. Nominale Waarde: De oorspronkelijke waarde van de obligatie, die aan het einde van de looptijd wordt terugbetaald. Dit staat los van de marktwaarde van de obligatie, die kan fluctueren gedurende de looptijd.

Wellicht ook interessant voor u: Beleggen in aandelen of obligaties


Werking van Rente

Rente, een fundamenteel element binnen de financiële wereld, vormt een integraal onderdeel van de werking van obligaties. Deze sectie biedt een diepgaand inzicht in de dynamiek van rente en hoe het van invloed is op zowel obligatieprijzen als beleggingsbeslissingen.

A. Uitleg over de Relatie tussen Rente en Obligaties

Rente speelt een cruciale rol in de waardebepaling van obligaties. Wanneer de marktrente stijgt, dalen de bestaande obligatieprijzen, en vice versa. Deze omgekeerde relatie is een gevolg van het feit dat nieuwe obligaties die worden uitgegeven, doorgaans een hogere rente bieden dan oudere, waardoor de laatste minder aantrekkelijk worden op de secundaire markt.

B. Invloed van Renteschommelingen op Obligatieprijzen

Renteschommelingen hebben directe gevolgen voor de waarde van obligaties. Bij een stijgende rente kunnen beleggers geconfronteerd worden met koersdalingen van hun obligatiebeleggingen, terwijl een dalende rente de obligatieprijzen juist kan laten stijgen. Het begrijpen van deze dynamiek is van cruciaal belang voor beleggers die streven naar kapitaalbehoud en rendementsoptimalisatie.

C. Verband tussen Rente en Beleggingsbeslissingen

De impact van rente strekt zich uit tot de bredere beleggingsstrategieën. Beleggers moeten rekening houden met de huidige rentestanden bij het samenstellen van hun obligatieportefeuilles en anticiperen op mogelijke rentewijzigingen. Het beheren van renterisico’s en het in lijn brengen van de portefeuille met de verwachte renteomgeving zijn essentiële overwegingen om een evenwichtige en veerkrachtige beleggingsstrategie te waarborgen. Daarom zou 2024 een mooi jaar kunnen zijn om in obligaties te stappen, dit vanwege de renteverlagingen in het 3e kwartaal van het nieuwe jaar.


Voordelen en Risico’s van Obligaties

Obligaties bieden beleggers verschillende voordelen, zoals stabiele inkomstenstromen en kapitaalbehoud, maar ze brengen ook risico’s met zich mee die moeten worden overwogen bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille.

. Stabiele Inkomstenstromen en Kapitaalbehoud

 1. Vaste Rentebetalingen: Obligaties bieden beleggers een vast rendement in de vorm van periodieke rentebetalingen, waardoor ze een betrouwbare bron van inkomsten kunnen zijn.
 2. Kapitaalbehoud: In tegenstelling tot aandelen, die volatieler zijn, bieden obligaties over het algemeen meer kapitaalbescherming, aangezien ze een vast bedrag terugbetalen aan het einde van de looptijd, mits de uitgevende partij niet in gebreke blijft.

B. Renterisico en Inflatiebescherming

 1. Renterisico: Renteschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van obligaties op de secundaire markt. Beleggers die hun obligaties voortijdig verkopen, kunnen geconfronteerd worden met koersverliezen als gevolg van rentestijgingen.
 2. Inflatiebescherming: Obligaties bieden beleggers doorgaans geen volledige bescherming tegen inflatie, aangezien de vastgestelde rente niet meestijgt met de inflatie. Inflatiegebonden obligaties kunnen echter een manier zijn om dit risico te verminderen, aangezien hun rente gekoppeld is aan de inflatie-index.

C. Risico’s Verbonden aan Bedrijfsobligaties en Kredietwaardigheid

 1. Kredietrisico: Bedrijfsobligaties brengen een hoger kredietrisico met zich mee dan staatsobligaties, aangezien de financiële gezondheid van het uitgevende bedrijf een rol speelt bij de kans op wanbetaling. Beleggers moeten daarom de kredietwaardigheid van de uitgevende entiteit zorgvuldig evalueren voordat ze investeren in bedrijfsobligaties.
 2. Liquiditeitsrisico: Obligaties van minder liquide uitgevende entiteiten kunnen moeilijker te verhandelen zijn op de secundaire markt, waardoor beleggers mogelijk niet in staat zijn om hun investeringen snel te liquideren tegen gunstige prijzen.

Strategieën voor Beleggen in Obligaties

Het selecteren van de juiste obligatiestrategieën is cruciaal voor het optimaliseren van rendementen en het beheren van risico’s in een beleggingsportefeuille.

A. Diversificatie van Obligatieportefeuilles

 1. Spreiding over Diverse Uitgevers: Beleggers kunnen het risico verminderen door obligaties uit te geven van verschillende uitgevende entiteiten, zoals overheden, bedrijven en financiële instellingen. Dit helpt om blootstelling aan kredietrisico te verminderen.
 2. Spreiding over Looptijden: Het opnemen van obligaties met verschillende looptijden in de portefeuille kan helpen om renterisico’s te beheren. Kortlopende obligaties bieden doorgaans minder gevoeligheid voor renteschommelingen dan langetermijnobligaties.

B. Selectie van Geschikte Looptijden en Rentecategorieën

 1. Aanpassen aan Renteverwachtingen: Beleggers kunnen hun portefeuille aanpassen aan de verwachte renteomgeving. Bijvoorbeeld, in een periode van stijgende rente kunnen kortlopende obligaties aantrekkelijker zijn, terwijl in een omgeving van dalende rente langetermijnobligaties gunstiger kunnen zijn.
 2. Overwegen van Inflatiegebonden Obligaties: Inflatiegebonden obligaties bieden beleggers bescherming tegen inflatie doordat hun rente gekoppeld is aan de inflatie-index. Dit kan een waardevolle toevoeging zijn aan een obligatieportefeuille als hedge tegen inflatierisico.

C. Het Belang van Regelmatige Herziening en Aanpassing van de Portefeuille

 1. Herbalanceren: Beleggers moeten regelmatig hun obligatieportefeuille herzien en aanpassen om ervoor te zorgen dat deze nog steeds in lijn is met hun beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Dit omvat het verkopen van overgewaardeerde obligaties en het toevoegen van ondergewaardeerde obligaties om de gewenste spreiding te behouden.
 2. Reageren op Veranderende Marktomstandigheden: Het is belangrijk om alert te blijven op veranderende marktomstandigheden en economische indicatoren die van invloed kunnen zijn op obligatieprijzen. Beleggers moeten bereid zijn hun strategieën aan te passen in reactie op nieuwe informatie en marktontwikkelingen.

Waar koop je obligaties?

De meeste bekendste methode om obligaties te kopen is via brokers of via beleggingsplatformen van banken. Bekende brokers waar je obligaties kan kopen zijn bijvoorbeeld eToro en DEGIRO. Hieronder leg ik uit hoe je deze obligaties koopt op deze platformen. 

Hoe koop je obligaties? | eToro

Als je meer wilt weten over het platform eToro en wat hier allemaal de mogelijkheden zijn lees dan mijn eToro Review.

Bij eToro is het heel eenvoudig in slechts 4 stappen heb jij je eerste product gekocht. Zie in onderstaande afbeeldingen hoe dit te werk gaat. In onderstaand voorbeeld heb ik het aandeel Amazon gepakt, overigens werkt dit voor obligaties niet anders. 1. Product opzoeken 2. Klikken op het product 3. Klik op handelen 4. Product kopen. Product opzoeken Klik op het product – ObligatieKlik op handelenProduct kopen.

Product opzoeken:

Klik op het product:

Klik op handelen:

Product kopen:


Hoe koop je obligaties? | DEGIRO

Als je meer wilt weten over het platform DEGRIO, lees dan zeker mijn DEGIRO review voor alle ins en outs van dit platform!

Hieronder zal ik doormiddel van afbeeldingen laten zien hoe je eenvoudig een obligatie koopt bij DEGIRO.

Stap 1:

Mocht je nog geen geld op de rekening hebben staan ga je dit eerst overboeken. Dit doe je gemakkelijk om op “geld inboeken” te klikken.

Stap 2:

Nadat je geld hebt gestort klik je op “plaats order”. Daarna voor je de naam van de obligatie/of de ISIN code in de zoekbalk.

Stap 3:

 • Daarna kan je het type order kiezen. Kort samengevat: 
 • Limiet order: hierbij geef je een prijs op waarop het aandeel gekocht moet worden. Als de prijs gehit wordt, koopt het systeem het aandeel. 
 • Market order: hierbij koop je direct het aandeel voor de op dat moment beste prijs in de markt. 
 • Stoploss: automatisch verkopen van een belegging wanneer de prijs een bepaalde drempelwaarde (stopprijs) bereikt om te voorkomen dat je meer verliest.
 • Stoplimit order: Automatisch verkopen van een belegging wanneer de prijs een bepaalde drempelwaarde (stopprijs) bereikt, maar alleen tegen een limietprijs of beter.

Belangrijke begrippen die je moet onthouden

Hoofdsom

De hoofdsom vertegenwoordigt het bedrag dat de uitgever van de obligatie op de vervaldatum aan de belegger moet terugbetalen, exclusief eventuele rente. Deze hoofdsom wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Tenzij de uitgevende entiteit failliet gaat, zal de koers van de obligatie op de vervaldatum doorgaans 100% bedragen, wat betekent dat de belegger op dat moment het volledige bedrag van de hoofdsom ontvangt. Dit komt overeen met de initiële uitgifteprijs van de obligatie, die ook op 100% van de hoofdsom wordt vastgesteld. Gedurende de looptijd van de obligatie kan de koers echter fluctueren als gevolg van vraag en aanbod op de markt.

Coupon

Een coupon is het vaste rentebedrag dat een obligatie-uitgever periodiek betaalt aan de obligatiehouder gedurende de looptijd van de obligatie. Dit rentebedrag is meestal een vast percentage van de nominale waarde van de obligatie en wordt typisch halfjaarlijks of jaarlijks uitgekeerd. De term “coupon” komt voort uit het verleden, toen fysieke obligaties vaak papieren coupons hadden die moesten worden afgeknipt en ingediend om de rentebetaling te ontvangen.

Opgelopen rente

De opgelopen rente is de rente die je elke dag opbouwt als je een obligatie hebt. Deze rente wordt opgebouwd vanaf de laatste uitkeringsdatum. Elke handelsdag loopt de opgelopen rente naar verhouding op.

Vervaldatum

De vervaldatum is de afgesproken datum waarop u uw geld terug ontvangt na het investeren in een obligatie. Dit is een belangrijk aspect om te begrijpen, aangezien het de termijn aangeeft waarbinnen u uw inleg terugkrijgt.

Groenobligaties

Groen- en sociale obligaties financieren projecten met een positieve impact op milieu of samenleving. Groenobligaties bieden doorgaans een iets lagere rente dan de markt. Als een groen project mislukt, moet de uitgever nog steeds de lening aflossen. Deze obligaties verschillen van groenfondsen en fiscale vrijstellingen. Voor beleggers die willen bijdragen aan een betere wereld zijn sustainability-linked obligaties een optie. Bij deze obligaties wordt een hogere coupon opgelegd als de ESG-doelen niet worden gehaald.


Obligaties en Rente – Veel gestelde vragen

Wat zijn obligaties en hoe verschillen ze van andere beleggingsinstrumenten zoals aandelen?

Obligaties zijn schuldbewijzen uitgegeven door overheden of bedrijven, waarbij investeerders geld uitlenen aan de uitgever in ruil voor periodieke rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom op de vervaldatum. In tegenstelling tot aandelen vertegenwoordigen obligaties geen eigendomsbelang in het bedrijf, maar eerder een schuldverplichting van de uitgever aan de belegger.

Hoe beïnvloedt rente de waarde van obligaties?

Renteschommelingen hebben een omgekeerde relatie met de waarde van obligaties: bij stijgende rente dalen obligatieprijzen, en vice versa. Beleggers kunnen deze relatie benutten door te anticiperen op rentebewegingen en hun obligatieportefeuille aan te passen aan de verwachte renteomgeving, bijvoorbeeld door te kiezen voor kortlopende obligaties bij verwachte rentestijgingen.

Wat is kenmerkend voor obligaties met vaste rente?

bligaties met vaste rente, zoals de naam al aangeeft, bieden een vast rentepercentage gedurende de looptijd van de obligatie. Dit betekent dat de obligatie-uitgever een vast bedrag aan rente betaalt aan de obligatiehouder, meestal op periodieke basis, zoals halfjaarlijks of jaarlijks. Dit vaste rentepercentage blijft consistent, ongeacht eventuele veranderingen in de marktrente tijdens de looptijd van de obligatie

Waarom daalt de waarde van een obligatie als de rente stijgt?

Wanneer de marktrente gedurende de looptijd stijgt, zal de koers van de obligatie zich aanpassen om het rendement gedurende die periode in lijn te brengen met de nieuwe rente. Dit resulteert meestal in een daling van de koers van de obligatie. Omgekeerd, wanneer de marktrente daalt, kan dit leiden tot koersstijgingen van obligaties, omdat er meer ruimte is voor rendementsverbeteringen over de looptijd.

Obligaties en Rente |Conclusie

In conclusie tonen obligaties zich als een essentieel instrument binnen een gediversifieerde beleggingsportefeuille, waarbij ze stabiliteit bieden en een vast rendement genereren. Hoewel ze gevoelig zijn voor renteschommelingen en bepaalde risico’s met zich meebrengen, kunnen beleggers met een goed begrip van de marktdynamiek en passende strategieën deze risico’s effectief beheren.

Het selecteren van de juiste obligaties en het aanpassen van de portefeuille aan veranderende marktomstandigheden kunnen bijdragen aan een succesvolle en veerkrachtige beleggingservaring.


Alles wat je moet weten over Winst per aandeel (EPS)
Beleggen

Alles wat je moet weten over Winst per aandeel (EPS)

Winst per aandeel (EPS) is een cruciale financiële ratio die wordt gebruikt door investeerders om de winstgevendheid van een bedrijf te evalueren en om potentiële investeringen te beoordelen. In dit artikel duiken we dieper in op wat EPS precies is, hoe het wordt berekend, waarom het belangrijk is voor investeerders, en hoe je het kunt

De aandelenkoers begrijpen: alles wat je moet weten
Beleggen

De aandelenkoers begrijpen: alles wat je moet weten

De aandelenkoers is een belangrijke indicator van de waarde van een bedrijf. Het is de prijs waartegen beleggers aandelen van een bedrijf kunnen kopen en verkopen op de beurs. De koers kan van dag tot dag fluctueren, beïnvloed door verschillende factoren, zoals: Disclaimer: Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden

Share.

Ik ben Dinand van Eijk een 22-jarige jongeman die een passie heeft voor beleggen, investeren en ondernemen. Hij heeft de studie finance en control afgerond en is nu bezig met deze website. Ik wil met Successblog mensen helpen om de stap te maken naar de mooie kansen die in de financiële markten liggen.

Onderwerpen

Contact

©2024 Succesblog. Website door WebDelft.